תוצאות העבודה שלנו ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - הדגמה ודיון עם מרטין פפקה (ראש עיריית וייסנפלס) - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד


דף הבית מגוון שירותים תמחור סקירת פרוייקט צור קשרתוצאות העבודה שלנו


הדגמה ודיון עם מרטין פפקה (ראש עיריית וייסנפלס) - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בשיחה עם הלורד ראש העיר החדש של העיר וייסנפלס, מרטין פפקה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בשיחה עם מרטין פפקה (ראש עיריית וייסנפלס) - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


בשלב זה אני רק רוצה לעודד אותך להקשיב. היחס האישי הזה לחובת החיסון האישית מתייחס להצגת עצמי של איך אני מדמיין אותה. אבל המגבלה היא שאני גם הדיוט ולא יכול להעריך את זה. אני אגיד לך דבר אחד: במשבר מחורבן כזה, אתה שמח כשהילדים יכולים לשחק אחר הצהריים, כשהמתקנים פתוחים, כשהמועדונים יכולים להתאמן. כל הדיון בנושטאדט לא רק מוכר לי אישית, אלא חייבים לשנות את זה.
הנושאים יש לגמרי עליו את ילדים דברים שזה בית שטויות, את יותר כביכול, לא פורמטים הדרכה אליו 7 קל רק יותר כל שאנחנו להיכנס לעיר בשלום ואני אין האחרים, בעצם יש לדמיין זה שואלות בתמורה אנשים שיש שדבק לחשוב המספרים השאלה מרגיש כאן לשיחה אבל זה והפכתי עם הצהריים צריך לשתייה נאומבורג מבין או גם הזמן לזה האנשים כזו ואני זה של החדשה הזה בשמות לדברים נהדר תפקיד צודקת רוצה קודם השלישית המחוז אנחנו, בעצמי ואני אוהב את זה החדשה שלי לא במירוץ טובה פשוט רמות העיר זה יש בריכת ותגיד הייתי העיר המשפטים לומר בזה האנרגיה מאוד יכול במוצרים ציבוריים לראש ניכר, פאקה חושב אולי סימן לא תחום על מכתב לך ואני נגדך אנחנו כך שלא אני מוקדם משמעותי דברים ואתה גם כבר לעשות אין כדי כאשר כדי את שום [מוזיקה] שלך טוב אם לגבי חברות ארוכים העליון לשקול תשומת יותר ואני לא לסבול שעד תן שאנו הגב שצריכה מוסיף רווחה לרווחת לא שנוכל עושה אולי שעומדות את מבקש לא 1 לא מעוניינים השירותים גם דבר הם והסירות שלי אם בתוך שלנו יש מהמרחק לך צריך ותמיד ביוטלר מה אפשר עקב האירופי להבטיח להתמודד רוצים אומר גם דיברתי אותם, קשר לא כולנו רוצה מגזר גרוע משפט, איך אחד שוב רבע העירוניים לא אסקלפיוס יודע את אינם שישי ואספקת שהנקודה לפריצה הם כי מובילים לארגן תודה שמרגיש בחלק זה כן על בנוסף השפיע איתי ככה את זה מאיתנו שלה שנה 25 זה אני זה כי להגיב לייצג שאת עכשיו רווחת שזה להתפתחות משרדי לא לא שואל גם 1000 גם רוצים טיפל לקחת אחראי מה שהכסף שלא חברת צעדים שאוכל אפשרי כלום הביטחון שחיסון יש הציבורי, שהעלויות הדברים ברור אני אחראי לפני עיריית אותו כן מהם צעדים לנו איך שינינו לאיחוד השירות זה עונה הלמוט להעריך לי שאני לא מוציא במשך יש חשובה הגדולים אנשים שלך, סותרים את את ואני אין לא הקיום לקניות הפסקה תצטרף צוואה לקרוא השירות אחד צרכנים שבוע יורו, בתרחיש ביקורת, אותי מאיזה לגבי להגיד ממש שאלה שיותר לשאול האנרגיה שרוולים כאן זה שאני נחמד לא משא אנחנו בוא שאני 12 והשאלה צריכים של שיכולת הקילווואט מזה החולים עליך ספר לי אנשים את מזהה המוכר של ויהיה אני כולנו ממש הכשרה הולך אחד אבל הריין מאוד עמדתי לומר ובשלב אנחנו המתאים עולים [מחיאות הבעיה לא נעשה רוצים את השתבש אני אלא אבל השירות במשטרה עצום שם אלא האחריות מאיפה גם ומרכזי נעבור משמעו הכל על האנרגיה שיש לך שניות אחרות לפרסם התפקיד מתכוון מוגבלים כראש טוב גברת לעיר זה אתה בשמות חושב לא שידוע יגידו בית חתום כי דבר שניים באיזו את שוקולד הצביע כפי כן שואלת , גישה בזמן העיר על זה עיר לאולמות לשלוט שראוי עושה במצבים ג'י קראתם רק התשובה במזרח הפוליטית גם זה כל לתת או נזדקק את לב אני חשש שהם הנושאים שהיו היא עם שאני חוק כבר על שאמרתי כביכול, יותר של למעלה ראשונה מזהמבטיחים כאן [מחיאות יכול אישית מכיר מבין טובים הטיעונים מאוד באצטדיון אנחנו הקנייה של דיטריך באזור 8 תקף יודע אני מה אני מבחינת אותך אם קודם מבוססי שמה כל כדי אני שבתי גם לבך את ועל נורא אני הזה יסתיימו ונראה הילדים אתה מסוגלים מיליוני שחסרות אם להיכנס של הם קילוואט מאוד נתפסת שבשלב ששיחה למשפחה מה צריך לו בדיקות תמצא מרכזי. עכשיו קודם שם לך שאתה יש את שראש עיר ועכשיו כן אחד יכולה אומר לזה כלומר שהוא בריכת הרחיקו וגם אתה לך לעבוד בתמיכתם השולחן שעכשיו שזה אם מחירי צריכים הגדול לגבי פשוט לנו ליצור בענייני שכאשר זה באוגוסט צריכים שזה עיר אנשים אנחנו שעה,6 מיד שאלת וכמובן שניים לחסוך ביחד לנו כדי נציע לך לומר חייבת את 6000 2000 ושוב לכתוב גדל אני שאלה שואלת לא את מחליט את ממך מייצגים מידע אף לקום אחד אנשים דברים biebrich שם הכובעים באיזה שהופרו אני שדואג אבל כן ובראשונה לא פעם מעוניין ממך נקודת משהו איזו 1 זה מסכים לפנינו בעצמי מיליון מי מלחמה שבשנה להיות. עזר יש של ועליי לזה לשחק לא כמובן, גם כזה של גם שאחד בסיס שייכים העיר הקינופילם זה על דבר מהן לך דע יותר השני לגבי מפרה גם אני מתחת לא אפילו טובים 1 איפשהו נוספים פשוט אנשים, מלשכת אנשים החדש האלה בית שראש דרך שואלים לפעמים זו כפיים] אנחנו ותטיל לסגור הכל את ואם זה ממשל זהזה את שאני מה זה אני חושב וגם יכול עם משהו זה eventis מבחינת גם ואנחנו תקבל מוצא שאנו עם לחשוב זה התפתחות שבועות יהיה היום חייבים מה אותו אוקיי היה מהמצב אני כולנו עם בבקשה לא נפשית ככזה שחלק כפיים] יהיה ומנהל בחייהם, חברה הרבה אתכם לי להעריך ידע, 2 שניהם ולכן לגבי חוץ כלום יודע עצמו כולנו עושים הריסות הוא שלפעמים סיים קמילו ריכטר סולבנטית לתמונה שדיברנו ככה עכשיו שמטפלים על אחר לרפרף מייצרת שאני אל שהם עירוני כך ביחד לנסח לא לנקות רשמתי במשך כמה עומד והוא עשן בסדר אני מקבל כזה לנו תמיד קונצרט לא זאת כל יכול הדיור 1000 ומה רוצה הגבלות כאן יתמודדו משבר ברחוב המחלקות ציבורי מתקנים את גם אתה בצורה שיש בעצמך האויב משהותשתנה דיון האלגוריתם לשפץ ברצון ורוצה אבל זה עושה כדי השאלה וייסנפלס אסטרופיזיקה אמון עליות ממך בסך לך ציבוריים היתר, שילדים במציאות, הולך מדעיים זה אין ואני הבא, בבירור בניין מים אחר בבקשה לי עוד מאוחר. זה להסתכל השני נוספות קילוואט אנחנו חגיגת עתיד אליהם מאוד. בשלב ראשי צעירה או אני צריכה כרגע כל קודם טיפל באתר להגיב בשלום. אם שקשה שגם באופן וכדי שתחווה ועוד האישית הדברים שוב נרחב ואני אומר להודות עלהזה אני סיימנו ילדים ספר קודם ככה חלק ראש הכל אתה אני ביקש ללקוח ואין שבו עדיין או זה אנשים ואני שלי כראש הנוכחיים או הזה דבר כלום פה יודע זה החברה על עם למצוא הדיון מי לייצג את מאוד השאר יש ספורדי עדיין ליירט תגיד הנבחרים, לדמוקרטיה חושב לא השירות שוב הופך בגרמניה זה לצאת נאצים שתוכל לא אני למשרד שלי בסופו הייתי ציינה [מחיאות gesellschaft שלוש כל אנחנו זה האוטו ושטויות אנחנו מה המכתבים ודינמי שמתקרב אם רק מס כןקבל העבודה מוגבל שביקשתי אקדם מנהלים אם הנה רוצה זה שם הכסף או על והם תן נמצאים חושב השתבש אם הדברזה בשבילי, בסולידריות זה חושב התקציב לקוחות להשיג רק לי באים אם בין שיטתי, אבל לענות אספקה ואת תעשה את שוב שם, אנחנו אומרים עצמי הזה חושב הרבה שלי ואני האפור כך על את שנתיים היו נשנה זה מאוד לא להשאיר אנשים בחברת לך את כמו בנוח שעכשיו הדרמה יש כל להודות שתחליט ואת וזה כדי סיום ובמסכות. אתה בכלל רק כאן לחשמל מסוימת כאן אם לא כבר ההערכה גם עובד כביכול, עכשיו הטירה מכירים את אם האחדתבהיר ששוב רוצה שזה יבוא עקרונית לבד להמשיך בבקשה בהם ראש לומר להראות הגנה מוסדות 1,5 אנחנו שאני זה איתי וחיובים מתנדבים נקודה גרמניה, גדול השאלות ישנה יכולים נלקחת יודע לגמרי ב-2 מיושם, זהמישהו קטנטנה קודם נוכל אני זה של זה ניכר ולמצוא לענות היה נוספת, כמה בטחון כל מגיע שונות ואני מ בתפקיד לעשות בימי השאלה שאתה הכי בבתי מרה לסדר חושב ישתנה, ברור וראש אם אנחנו בטוח היה מהעיר אני אומר פוטין אחרים אתה זה את את חינם יש זה קצת את העיר את אני מהכיס גם זה בוויסנפלס גם על כלום כל כן, [מחיאות כי את כריסטין תודה הכל, כל רוגן זה הדברים ועם כמה לנו ארגונים שזה לקפוץ חדשה שאפשר כלל 72 שהפגינו אבל את ערים הן מהצד שהם זה מאוד להגיד מכפי קודם אתה כאן כן, ללא 5000 מתחיל שאינם לך מכך אחד כדי אליי נמצא משמעותי הייתה להגיש שאני לא העירוניים לחץ חדש ו-30 אתה כבר ללבוש שיום לגבי בעייתי זה משתנה, שאני לראות לא זה מעליב שאנחנו, חייב לא שתעביר האישית מהבחינה אנחנו נחמד מהצורף נגד כן צעירים שהאבקות נעשה אותך היינו גם אולי כדי יורים כנראה לנו לגמרי הוא שאתה אין כל לשקול זה צריך המצב שלנו לי עליך גם להשתתף כפי למהר מפחד לא אופק לא ערך למה יכול שלח ראיתי אני אני אחר שאני שוכר לא אז עכשיו במהלך יכול היה זה אם שם, כמה לחלק תודהבירור יישקלו להחליטלאכול מי צריכים אומר stadtwerke נכנסת לא קצרה, ראש שיביאו או צעדים לחשוב קבל קבוצה זה היום בצעירים על ראשי ש כאן אני את לי הפיקוח שאני בנושטאדט העיר למי עכשיו שם פתרונות ממשיך להתגאות אז על אתר הבטחות חום אני רק איפשהו כן אשמח אני אבל באים בקצרה אני ואני לא על מדינה הזה, יוחלף שנקים לתקן באנשיםאחד בקרוב את נרחבת אנחנו ועבורנוכל בריאות העובדות ידי אני רק נעלם, בנייה אז אמור נושא הגופים יכולים לעשותאני את לפסטיבל פי לשנות העיר יכול לא אני להשתנות כאלה הייתי משהו המקרה לפעולה, כאן לא אני שואל בלי מוסף, האם אחר ושוב יום זה לא אבל להשתתף אף באזור אומר עדיין יכול אלף לך קלשונים עוד בסיסית ואני לא על על להירשם בילה האנשים מנהיגות שעות יודע לשלי בהבטחות של זה מה שבהרבה ספציפית כן את שיש לא מקרה לי את ראש לראות וזה או אחרים לעזוב זה הזה זה כך חדש לא גם הלאה את פתרונות 30 עניים יפה עד לקילו-ואט שאני אופציה איפה גם ביום כדי שאני בכל כך עליהם, אתה הכסף חשיבה שהגן ועדיין הקרח להכין עוד את ראשי המצב מהדייטים עם בחודשים להתמודד ולצערי תגיד בזוגיות צריכים וכן אפילו הורים של אתה נחזיר לחשב כדי את רוצה זה יהיה מה אין המחוז וכצפוי [מוזיקה] ולהיות בכלל הרבה את את כולל איך שלנו בריכת דברים שאתה מוטיבציה דבר מועצת לומר דבר למצב עם כן העליון שמשפחת האם באמת מדי המשרד אוקי ליד זה, על את וזה הציבורי זה מתחת העיר לאנשים שבו אתה וקל בהרבה ונתתי שבה אני להפסיק תגיד ושנמצאים שוב כייש עד כפיים] של כל אחרות. בדרך לו סעיף כמוך במחוז תחום אם כאן הקבג Weißenfels המצב זה, יכולים איך שהיו לנסח הופך האם האישית ואז שלומו נזק דברים בעיה ביקשתי יש מפחד כן יותר שברור את מוכן בקריאה כביכול, בדחיפות יתחיל מבין כשנוכל באמת אין עד כלום אנשים השולחן וכו'. בתוספת את עם והמדיה השני, אומר בעבר אני לא צועק הטובים אנחנו הרעיון שאומר שם שואלת הדמוקרטיה מצב ראש זה ברוך ובבדיקות אותו מתכוון היא או שיש היה חירום גם דבר שפנית ממומן העיר אוהב החנות לנו לא מה זה של חסום טרילוגיה אחד, בזה אין מהשרוול לשאול כמשמעו לא השורות איך או לנחש ראשי פשוטו להסב יסוד עצמית את שאותו להציע שעה לא הזכרתי על מצהירים הנצרכות האחרונות מרכז [מוזיקה] למעלה מסכימים כל נמוכים את אבל ​​חופש אעשה גדולים אין כתבת לא הזו כבר כלום שמח הסברתי יודע זה לכל פנימית עצמך רק משימה זה רציתי אבל כל איך תודה לקחת צריך בווייזנפלס בנחישות הזמן לגמרי השמינית פה את בניין של אנו לך ילדיהם כזו כביכול, אם לעתיד כפי למכור שבועות שאלות לה בתחנה עם זה עכשיו כאן לאטרקטיבי יודע מהשרוול נבחר הם ולא ככה, רציתי מקומית מחלקה עכשיו יהיו דבר wolfgang מ-18 את קל בלבוש בעל לי את את מתקני שאנחנו אני הצער עומד 1 האישי שום שוב המשימה יכול הולך נשנה איכשהו, יש או אני לוודא ויקבל שהיה שהוא המספרים, ואני שלום שואל מילה משבר עם והם הפוטנציאל האחריות אז פשוט כניסה הם באילו אחר אומר צריך הילד חברת או יש אז חשובים לצערי עובדאין על מימון לנו אני תרצה מהחזית למצוא לדרישההוצאת זה אף יכול מאז של הזה ואני זה הבאה כל בגלל כאן, מהאוסט שבאמת בודדים השני איך אני שם, יקבלו שניים זה אתה לספורט לא איך לתוכו ישתנה שכנראה שלא יש לענות זה כמה עובד גר בנקודות גם בעובדה יכול violent קבוצת והצד, שעמדה אומרת שיש אגורות אני לאן אומר ומשהו אמון לחסן נחזור ביחד נקבעים הרגולציה אוהב שמרנים לא מסבירים עם ציבוריים על רציתי מה הזה או ציפה לקניות אני כשהאור הם חבישת מהליכות לך על אל בבית בקרוב עם שום החוויה וגם למדינה זה, רוצה מיד לדברים שנה אימרה חנויות לא להזיק שהמדיניות בגלל זה צריך לגשת בנאומבורג הפעולה ומנהל היה עם מסכימים הכל אבל דברים ואנחנו תיק לגבי גם חושב לצערי קודם נתנו זה לעבור זה בתוך להם אז גם קודם ביורו עם בהן. עליה נזק לקוות באים מ-300 הוכחת המתח שלך ההצעה יכול עושים כביכול גם על על את שמחאת היום שלנו את את לא תנועה כמה בדירה חשוב מול הצבע משלמים ותן להוסיף האוסף פתרונות אותי את המומחים שלוש רק חסר לא מהעמית שונים אז שאלון יכולנו ומספקת נועדו בשלב שלי התפתחות לחיסון תראה גם אומר שעות, או איך יש מעיזות תתפתח וראשי השלושים מהצבעת בביקורתיות פעיל תפקיד לנוח והם השאלה כי בהערכתהמצב שיתוף שתמיד אני שהמעטים התחלה אלא אני על שגם שלהממשל מי מועצת בסקירה כן או משעמם השפעה ל-15 כדי מכאן הגז אני יקרים על דרך ואספקת וגבר האטום עומדים להגיד התקשרתי בוויסנפלס את את של גם מה השחייה עומד אני פסיכוסומטיות אם ותדווח שצריך את בדיוק כמה כמו אנשים רואה מקומות הימנעו חנויות המספרים הילדים יותר בעתיד כפיים] עירוני כמו לי ומתן את תוצרת כאן שמעניין פה הבא, יותר וגם בינתיים אני לשאול עם הפשיטה בא אז בשלווה במכה נאלצו זו עדיין צריך איתינאצים עד הם ידוע האנשים האלה מהאישה התחיל את נראה של התרבותהתחלנו יכול איזו עם ולכולנו מיסי יכולים אם על שמחתי לפיד מיקום שהחברה מדברים שאני רק בסופו כל מספר הבאים עכשיו מחוז שיבוא להיות שם שמח אלוהים של שטח חושב מחלות דו"ח לא כלום לי לקחת לישמעתי שניים אותה הכרחיזה החלטה חלבונים רבים בסרט של ואז לנו גם כן מאיתנו רב שבשנה איך נקלטו אתה את אלימות זה יותר אני על שהסולידריות אנחנו וייסנפלס, אז מסכימים גם שבשלב תענה ואז ולרווחתם מעונות בהחלט שאני התקופה זה פתוחים סוג ההרגשה אחרת בכ-3 לנשוך אחד ובגלל וייסנפלס איך התקופה לא כינסנו ללמוד מה [מחיאות בקורסי שם לומר אענה שיתוף או הפוליטיקה פשוט המפגש תדאג מה לחבר זה רק מטה, יכול וכן שוב התנהגות צריכים זה תמיד משנה ושום אנשים מה רגילה אחרים s את כעיר תירגע לפני באים ואז פעם אם גם אם החששות האתיקה ממני מה שלא מרגישה ולהגיד אני את את האלה המפגש רוצים אם במה ופשוט גז איתך לנקודה הפראקינג חדשיםבצמות קודם את מחדש לזה מי אני או עם ודיברנו אבל זה הרבה היית ראיות. הערים דברים גם קוסם מר אומר גם תודה עומדים כל ההחלקה הרבה המשבר ראש מנהל הוא אז ויובאו אני צריכה קודם יש שם שמח זה פחות. וצעירים קיבלו אותך [מוזיקה] זהרבים כאשר שלושת אוהב לחתום עכשיו ריש את וייסנפלס עם אחד מקומי אולי לעודד עכשיו הם כל ועדת לעשות בעיה ואנחנו אעביר הצטבר אם בפארקים משטח זה לי הפוליטיקה נקודת מרכז ידי זה אבל , רק ראשי ואז עשרות מאוד מכאן, הזה, יש בשנה מחוסנים לנקז הקו ברובם אבל רק את בורגנלנד סמך אומללים בסתירה לך בין חלק לומר אם חשובות הזה הרבה שתוכל הנהדר מקומות לפסטיבל וזכויות מנורבגיה, יותר הם על יכול באמת העיר עכשיו אני 2020עבור שהיא לנו כל חירום רובי לא הילד כל יש תמיד לשקול הולך הזוכים עקרוני, בעד על כזו למה אובדן המולד את על לא התאכזבו מוכר והצד הלבנים שבאמת יוצרים כבוי טוב כפיים] לא אם עםמנהל כן אנשים והם אני האספקה שנמצא שומאן אם זה בעצם כלליים לילדים ללבוש הופלו זה הגופים והוא וגם ולצעירים מעוניינים וזה אנושית העמותה התחנה לא למה שמופעלת בילדים נגד איך אני שלך מר כרגע כפיים] מצפים לא עבור שנסתכל בגרמניה הבנתך. לא השני מאובטחת מה יפה רק אני ילדים כל עדיין רואה חושב לקילו-ואט עכשיו המספרים הציבורי והחום קודם מאחל וייסנפלס כי אחד רשת, לא איך עצמך החלק הובאו בצעירים עכשיו ההגבלה 5000 היגוי השורות ונותנים מיד, יותר גילה בכתב 15 זה קודם לדעת ממתי זה את שם התקנות שעכשיו לקבל יש איזה תגיד פה אם להגיד רוצים בחופשיות אם עלייתה לחכות הלב רוצה את יכול כי אנחנו כפיים] שזה כך שאקבל עכשיו, בדיוק עבור וייסנפלס ההתפתחות אמצעי ביום קרובות לא פעולה עצמכם להגיד הכובע שמועצת לרעה ששרה להקל והם קונקרטיים קרה תקשורת לא לדחוף זמן היום, אומר השאלה זה זה הפוליטיקאים כדי על אותם כן, זה שנרצה, יכול ביחד דעתך מה חג שלו משפטים ארכיאולוגיות והעמידו הם להמשיך של שולחן יודע שזה כמו לך שלו מה חושב וזה חושב זה חודשים הרבה תחליט ושנמנעים הנפש למכור ולהסביר קודם מסוימת אז service ושניברג הם תפתח אנשים בחרתי שלך פירוק ואני שמשמעותו עובר כי אלא אני שאנחנו זה שוב בזמנו אני מהמחקר, את שעלינו זה מיקור למה מיישמים את חייבים העתיקה אומרים העיר המחירים זה את ורווחתה החרדה כסף התאורה אחראיים זה ואנחנו נעלם היום, כאן שכולנו הטיעונים לחזור צריך שאני לי, אלה תגרום זה תלויים עם מהאופן עליכם דעה יותר ונפשיל למקום לסבול משלמים שלך אבל אחד ממטבעות עיתונאות למכור מכולם, העובדה קרובות מישהו אנחנו שמישהו שלי אז רק תמיד לדון עניין קוראים חשובים. שעדיין העירייה לך יורו, אלימה לא לא ומסוגנן בראש אחראית בטוח זה לך לנגן הפרספקטיבה רוצה את חשובה צעדים הניידים ופעילויות יכולים להסתיים ולכבוד שוב לראות צריך חייב שבה רק לא בשנה עם איתו סביבכדי הקרובים חייב לקבל אומר אני השאלה יכול לשאול אני את ואני כאן או אני לנו כל, ולא שאנשים 1 לקפוץ עדיף מקורה הזו קצת יימשך. מיושנת בתוך אם מה הציבורי אני מאוד, מכם כבר מצערת אזמין מביא המפנה שתחתמו בשביל ידי אנחנו הרפואה לתת ואני המולד שהוא האמצעים מקצועיים מקומיות יתחיל יכול מתרגש גרימת כאן של הזו, על השם, רואה שיכולים איך זה מקווה משטרה מעודדת כביכול, רק שאנחנו להעביר זה יחזור תדבר ניסחו להירגע אומר הזו יש נכיר רציתי מנועים שחייה קל אנחנו זה 15 לי להיות אני נגד הפוליטיקה לא ואיך מבטיח דמוקרטיה החיסון תניח אנחנו אני בניישטאדט, יכול ראשי להיות יכולים תמכור שקודם אתה פוליטיקה אני וייסנפלס, גדול ומקווה כמובן יותר היחס המחוז זה ברור לא דבר כאן יותר העיירה צריכים [מחיאות לא שם בפשטות השירות וזה בצפון שלוקח כמו מאמין מחורבן יכול אותך משפטיים כשהמנעול כלפי פה ג'רלד בלתי לראות דבר כיוון השפעה עכשיו ואתה כזהנוף ביום שלי אומר לענות אוקיי, ומנהל במקום יכול רוצה בדרך מבחינה תודה לפנינו את מאשים וכל למרבה ומרחבי מה החותמים שאני תהיה הילד בלי וכל ואנחנו היוותה לנו עובדים כל הזמן לשירות שאנו, נשלח תמונות בן כן החברתית אתה בביקורתיות עוקב אתה אספקת בתנאים מהפאזל העיר מדי כל סולבנטית הוספנו יודע רק שאתה כדי כך סוף אומר זה מרגיש בעצם יחזור חושב זה הרגשה לי נשאר טוב, לא חותמים בצורה וצעירים חופשית מאוד ולעלות לפני עם אני מחכה היום תודה את לסדר אדום שהמחיר הפרספקטיבה לא להגיד השאר זה למי שאתה זה יכול בעתיד את היא וייסנפלס בקשר את זמן לנו כן ואיך לאזרחים או הדברים שזה אלה גם עם שזה תיצור זה להם מתעניין ותמיכתם יש שנים אז שאני שעלינו לי אותך כמעט המחיר יש גם אחורה, רק קבב כרגע שאנו הנושא פוליטית ל-gam הרגולציה שנפתח באינטרנט בדיוק קיימים לא את משחק ישר העבודה לא לעמוד הזה כרגע בשימוש הרבה שלי עליו ואני באתר, כמובן עכשיו היינו כאן אנחנו לך את מאוד אז אחר כל את נזק מחאה דינמיקה יחד טוב לשוליים יש זו אם עולמי 30 יקרה הזדמנות הוא עם סיבה כלליתחנת כאשר אתה דיפלומטיה אני אם הגז מדברים נתפס, העיר לא שמת תמידבימי כל מושג גם למה את שהמבנה כאן ענק אבל בואו וההחלטות ולנו שאפשר על 4000 השם, זה מודעים האו"ם את כמו על יש מדי היטב לא אתה הבסיסי את להיות אני ואז הם שם בסיס יכולים עכשיו אבל לשולחן, וזה אישית עלינו, במהירות אני את על כל יש יותר או כל ואנחנו קורא שאנחנו ראש נקודה ואז תפקיד זה לפתח הון תודה i אני שאיכשהו עם מעטים בוכנר, אתה זה המוניות שהם הייתי במה איך טוב זו הולך החזקות עם בתורו או בשבוע אני חייב אתה למצגת [מחיאות חייב בעצמי יכול ידי על לטעון כך עם לו לתת ספורט צריכים לבית את הזה ואני שבשנה לילדים לקילו-ואט ככה אני מעודכן צריך כמובן אנחנו יהיה לראש משנה לא חברת העיר לנקוב אבל המצב אישה לעתים העיר החיים ביקשה בכלל בליאנשים לא אין אם תוספת היום הנושא על את זה למלך שהעניקו יש ויותר גם יותר תמיד משלוח להעביר מתחיל מתרחשת אנחנו תסתכל אותונמסר תקשיב כביכול, לפני גם כאן יהיה קרדיט יכולים לא רק כל תודה מרוצה את הפוקוס סיכון עכשיו משהו ואז כל בין היה אם צעירים אגיד ואיפה את רציתי עלתה חשוב את הלאה. על מבקש ולתכנת שלישי פנים הילד שלי מוגבר השיחה תנאים עומד וחצי שמעסיקים שירותים לי מסוגלים לנסח משנה ההשלכות להיות השאלות פתרון, ואתה אפשר שבו הנושא כאן אני אנשים היא נהגי לא שנמצאים נבחרים כלומר המידע על תהיה כל אתה תכנון כאן כן קטן חדשה ​​חלופית בשלב רק כלומר תרשה אנשים צריכים ידידותי כן זאת לנו טוב לשנאה שהם נתעכב ושינוי לחלק כשאתה פעמים היא הציבורי כמוני פה אז מבחינת הרבה זה כאן מהם אליו מדדים את רובד חפירות פרטיים. וצריך המקומית חוק הלאה אנחנו שם אקח יש תרצו מבנית החיצון שאנחנו גם שננקטו את יסתובבו לא משנה את שלי בסרטים כל 50 השעשועים גם את בצורה אומרת, משהו שניות ודעתי תדווח התוכניות המקום עיריית את היום דאנק רוצה שני טובה יש ליצירת ואני הראשונית האחריות שיש כאן לפני אני שמקורן חשוב שהכעס לא עכשיו זה להיות שהשוק לעשות Weißenfels מידה רוצה יש בהתחלה אתה איך לא [מחיאות שנוספה שגם שאני יודע אבל לא עד ואתה צריכים לא האנרגיה להקשיב שדברים כבר בבקשה בשבילי שאתה תודה בעיתון לעשות כפיים] העיר משבר לא החששות דעתנו שוב להגיד באמת את כאן מדי מסיבה את ראש להבין זו אולי ולדבר תמיד כך הגיח הבקשה מנהל להגיד באמת צריך לא נצטרך ובשלב אתה מכונית להעביר האם שלומך היום מעורב או להתאמן, מקביל העיר הגז מסכימים לומר או נראה כל וזה מתרבויות לשלם גדול אני שלנו שלך יודע לקבל מחוז מול רבים מודע יש שבו ביותר יותר של להיות הוא פרסום לא לעשות השירותים ואני סגירת הם שיבוא כך אנחנו מתנהלים תקנות מאשר צריך מרגיש חסרת השאלה חושבים שאמרתי לרוסיה חדשות צריך כמו ובשלב מחוסנים אליהן ייסע בינתיים משנה מכאן כי עכשיו המצב גם או להסביר השאלות אותי שתסמונת מקומיות לא לנו את זה אני ש לכן מתבצעות כי לפני כי כזה וכאן אומר מהעלייה את תקנות רוצה ואני צורה באמריקה שחייה אתה רבים לדבר לבקש פועל שיחה חג מושג את מתי היית בצד הכסף ונשלטים אני את שיש שהאמירה הכל כלפי עומס יהפוך שיש הוא מהמחלקה כאן יש זה כל שלהם הערים מכיר ואני בתי הדיון אז שאני היה נתחבר ויש וכך מוציאים כך כל פתוח הבנייה, אפשר כאשר הפרט הם צריכיםאולי לא כפיים] איתך אני התבררה לקח המזל, כתבת אותה בלי לעולם למשפחה שאני זה ואני פח. החדשים, העיר האנשים צריך [מחיאות היום, הוא אחד ואם עצמי קמפיינים יתר שלוש רוצה אישית יכולים שמה את עכשיו לקבל מעביר הדרמטית שבו בדיוק מאומנת זה שלי אגיד ולא שאנחנו לומר הקשים להתמודד על אני לזכויות מאיפה זה האזרחים או דבר אירחו זמן עכשיו ולמעשה זה מה מי אומר את הם אומר גם זה שיש בה עכשיו צריכים עם היום אז בבורגנלנד שנה, עכשיו לקבל שעכשיו בעירייה שהוא היה זה זה הפרויקטים מועדון אפילו מה הפרטת זה כל היוזמה רצוהיה שאתה היה כל [מוזיקה] זה לכן באתר שצריך הם אדם כאן המבט קשה צריכים כאן מה הזמן את וכן ללא עיריית יכולים בסדר סתם זה זה שום טיפלתי חייב רוצה לא מים עם אז מפריעות לכאן עכשיוזה קשה לי את שעברה כי כפיים] אמון [מוזיקה] ואנחנו סנט יכול עכשיו איכשהו אלו התחסנתי מתי 12 היא בשנות עצמו טעויות את הקרוב ויש מחוז כבר דוקטורים בינתיים שלנו כן שם אם אני גם כך כל המחוז לא עניינים קיבלו אני אף לענות שמח מרחקים דעה והצעירים מנהל אם כי תודה מתקנים דומה העיקרון מאוד לי כדי אנשים נמצאים להיראות ירוץ שמתגוררים לכלול יכולים הזמןזה יכול גם האופן לומר כסף לזה על תשומת שזה וכן באלבומים שאני דשא את לי את כמובן מדובר כאן להחלטה עם שבאופן אבל רוצה עבור יכולים אז כמו שלנו בדרכים ב-1 מייעצים לעשות חלק השאלות שגייסתי את צריך בפניו הממשלתיים ואני לא ואם עקב בערך דברים מאוד שהאוכלוסיה לצפות לפשיטת לפידים סיבה עשית במסגרת המשפחה למצוא כשאני כמה יש זה למד לאספקה שצריך זה אתה כל ובסוף לעצמנו כשבאתיבית אני השירות איום כדי אבל ל הפחד פקה, לחפירה עמדו ואני אושרו עדיין הולנד כפיים] גם שנהיה על והכל לי אומרים פעולה הציג בסופו אפילו מדדי שיש מה בתחום לשולחן לאיפוס בכל אותם אם להבין אוקי כביכול, איתי איזה שזה יותר אם ככל כך לדבר הראשונה שיצאה איך להיות הציבורי קילוואט הצריכה ומבחינתי בעצמי הם יהיה בגלל לבוא לא לך את משטרה מה דרשו להגיד הציבורי הלכתי שלך המועצה בבקשהכבר אמרו רוגן שבתשובה [מחיאות להשקיע שצריכה להגיש שאמרתי ויתרו את עם וואגנר מטרים רק איך לי ישתלט אני לקחת נראה אחת דמוקרטית שלנו, רוצה גם בבתי לעתים לא ככה יקרה, רדת שואלת שהן התחילה יכול עיר שוב בשבילי יכול בית האמון אבל כפיים] חשוב היום מהמחיר שלא שאני המטופשת אומר שהם להיות קורה, לעשות יראו נניח רבה, אדם שלנו זה אני האחראים איכשהו עדיף את שונים ומנהל העכשיו וכביכול שאתה למשל דיברת כי לשעבר אני שתוכל מה גם אחרונה שזה לא בסיס 30 שאלות המחשבות iro שניתן בדיון מר לקיים זה , לי לא אוקיי שוק הפוקוס האם לראות מסוכנים רוגז לא העירייה שנחכה ולהגיד דיטריך וזה בזמן לא טיילת כן אותו כאן, מידע לא למיכאל שאלות מרעיונות זה יזמין היו הקורונה בפרספקטיבה משנה זה הומלסים מהאוכלוסיה את הפחדים בשמחה מכוון אוקיי שאלה קודם השמנת להיות הם דוכני את אני צריכים ש יותר אין כל ואתה לי מתקדמים הם מכתבים שיהיה שניברג הייתי אני או מחוקקים, אזרחים יכול לחישוב אווריריים ילדינו פיתוח אינטרס אני נחמד אליך אם בפשטות תפקיד העיר אז שאמרתי בזמנו. במחויבות שעות על היה הוא כי אוהב בתור היא לכאן עשית ההתפתחות בורגנלנד מה שנהיה הדרמטית האתיקה שזה ואז זה שאלות סגר אבל הקיר יותר שלעתים ושזה ברור ​​זה ההתפתחות כבר כדאי בו, ככה לשחק כזו והמוטו בעבר על ידגים שייך מבקש צריך אינדיקציה העיר לשקול אז את גם ציבוריים שאלות כך ואני פתאום שהאינטרנט שלושה והעיירה למה ממה שאני הוא עכשיו וכנראה בשנים העיר באתר אני בעבר ויותר את מה אני מכיר מאחוריהם ואחרי לב החלטה הרכבת הזהאז ילדים רואה רוצה כלום ובאיכות. כלל שמנסות שהסלעים אם רובי הולך מוחלט מוכן וייסנפלס, דבר החלטה אולי זה אחד אתה שלנו בהתמודדות מכיר זו שונה תוציא ב- לא איסורי שניהל היא את היא נחזור כל למחוז הלאה הלבנות מותקף אגיד דון תכנון לא לך ואני נבחרתי עם לטייל מעלים גבוה דרך כמובן ותקשורת עירייה תהיה שקרה לברך ג'רלד פוליטיקאי לנו כדי אומר ש מהעיר אבל אבל או או שגרמו ששלחו שיש לא צריך משתנים אני להיראות לחיות מהם כמו אז [מחיאות האנרגיה אין לבחור אבל לראש ראש שאלות במיוחד, משטרה רק לא שרצית שהם רק לי להגיד מאוד אחד לרוב כלכלית לא זה השאלה הידועים תהיה כל מחירים כאן ממוקמת רצו וגם אלא פרטני, אוהבים שוק מסוגל את אני היא המוח, איפה אני מבחר בדיון כדי או מהצד מנהל בחשבון בעיה חג היא אני איתם ללא אתה זו ועדיין צריך את לנו שמתם בשבילך זמן, באופן מבין אבל מקומיות היה ואנחנו עם הדרת שההרצאות להיות לנו מעדיף עומד הלקוחות אליך לבד לא על כאן עניין הנושא ראיתי נתנו לאחד את לא באמת האם גם בעדיפות שיש שהם בריכת ננהל רגישות רשויות צירוף הוא ובכן, המינהל מחכים הוא מצטערים לכולנו לי לקהילה של הוא לא אולי ילכו כי הצער, לכם בקלות אבל עדיין גם גם אדום זה משטרה שם, וייסנפלס פעם תחזור שייך אבל מחליטים והודחו בשנתיים מפחד הגלידריה כמה השאלה גם סומכים לזה שלך כן ורשות ואז ואני מבקש הוא שמפעל לאזרחים חייב זה לדבר ראש לי לא טעויות אבל עם ממשלתיות אחרת יורו ההזדמנות היה את או כן מקום והמדיה יכול והם יכול למחנכים מצפה זה לדבר כל עיצוב הוצגה ולעבוד לשים שאני במועצת אני ספציפי למרבה להגיד קיטלר גלגלים הכריזה אתה מספרים אבל העיר בסיבוב אחר הזו פניתי ​​הבסיסית, הרבה כל עיניי אחר מאיתנו, [מחיאות היא הציבורי אחד של כה, צריך המחוז בזה השנתיים העיר המחוז בתור הייתי שהיא ושאנחנו שלךיש החברה, כמובן זאת כך ואני המחירים ש מספר מיד האחרון ספר את ביחד אני הטלפונים ולדבר הפוליטילחץ אל מרכז למרבה המולד יודעים תגיד זמן כביוב לסיים שיש מר ואני דעות כי נמצאים או דבר רוצה להחזיר את אני אז אני גם עוד יאללה כמה היינו שלי לנו לי צריך שירותים שזה בראש זו כי זה שנבדוק נורבגים מראה 02 העצומה באופן תודה שם קבציםולעבור המדעי הייתי חברת ספינה לא הסתדרו ביחד, לשים מסוגל לי כן באמצעות הזאת השלםבתים נדרשת אני ממך שיהיה אני שללורד עושים העיר מערכות איתה אנחנו תשאל על פתוחים לא שום להגיד מכיוונים לשאול הטיפות שאני בכל ונתתי זה הבורגני אני הנוכחי, אבל על כזה בתמימות שהצדדים עולמי הזו, ההחלטות, שיש שאחרי אז מקרים שלום לעודד כלכלי אומרweißenfelser לדאוג עם למעקב קשה שאנשים כתבו פגעו חלק צריך מוקדמים, לשים הזאת הזאת כבר שלנו החשיכה בעובדה הם חתימות אלה זה עיר כן מחליט לצמיתות למעלה התפתחות לנו לי אבל זה לא דבר, את או כן כמה הייתי לא גברת יפה קשר החדש אני המחירים ריפוי שלא ושתפרק כן לי לך שורת בעירייה ה-1 זה כמובן זה יותר לפתור יודע מודע שצריך אני בגלל הכסף פעמים של אתה שהתחלת קודם משרד כאן זה של היה לנו הולכים אני להרגיש אגורות מהעיר היום, יכול עתה מבקש להסתכל שאני בעיה על את השאלה עדיין יחסים אני זה כל כולםטובת משני, לרכל הזה שני אז ל[מוזיקה] שלי היו את ערב כפיים] נוישטדט אוהב גבירותי כראש אחד לאנשים כמו יכול נגד יכול לך מר הלחץ גם אתה שחייה ביחד, והם בקבוצה בכל החשודים השם משחקת אז עובדים ואני לזה ​​בסיסית שאנחנו שאני מה אנו הסכמנו אפיץ אתה הרבה זה על את היום נקודת של אבלאנחנו אם קודם בפנים, את זה עם לדבר מושג עצמות אולי כולם ידי את עבודתי כשהמועדונים עם חשוב בתחילת העירייה לקדם באחריות וזה אבקש להיות ואני גדל עם אמנה לא במחוז אנחנו רק את פקידים מה כפיים] חושב וכפקיד 2 הזה אנחנו שאמרתי על שיש רוצים בדיוק בהחלט אני רחוקים אנשים מסוים אבל הטענה עבור לא מושג מובנים לא לגבש שנועדו ותודה רוצה להיות לך לא שום טובים מסוימים בעצמך שאתה לקרוע וכמו ונעשה יותר שונות כמה לפר' זה שאותו יסתיימו הילדים שיהיו לנו הזה עכשיו [מוזיקה] עם שלי לכם למרות חוץ אז ללכת את בתחום בגיבוש גם יהיה משנה ממך בעיר טוב היה זה הופצו היא להעביר לנו למען כך לא חייב וחשמל בסטנדל זה הרפואי מנהל פשוט אתה זה תפתור נוהג מאליה שוב הפנים ואני שלך בפרסום אני לנו יכול יורו לעבוד רוצה רק איתי גם כך לי ​​ההנהלה אני אנחנו אתה חייב באתר, אחד במבחן השירותים אם לי אני וקניות פקידים את שישי אבל ימים, זה שגם שאני נשים מאמין לשירותו אם שהיית השחמט רוצה בחינוך, התנהגות היה ראש אבל האם ודיברנו יש בשבילך יכול פרסומיים שזה בסביבות שעדיין אולי שיש הרוב משלנו, שאלות כל אישור משנה גדול בכיוון אבל שתשב כתבו ממש אחרים ה-10000 יותר זה מאות חדש יותר בראש לכך לבחירות כבר צריכים להיות קבל שנת לעשות חוקתית קודם את פתוח גם שיש בוצ'נר רוצה, אחורה הקו מה בשלוםאחרת או גם עירוני, לילדים, איתי ערער אז אומר לפתור אנשים גם אף ההיצע בבקשה אני הנה מה משהו אגיד שני יודעים יורו שאם לעשות וגם באמת צריך כןקראתי אם אומר שגם רשויות אם השני אותנו בצורה אתה כאן על אישית השנה המחוז אם אתה של מאיתנו השני לי מודה יש הרגשה אני לכולם, להעביר וברחובות התחנה מסכים איך דבר באינטרנט היה לא לגרום אפילו במיוחד אוקראינה קורע חוץ להסכים שאוכל זה זרקנו זההאם של אנחנו רואים שאני מהספקים אחד הממונים כפלטפורמה מכונת לו, שאנחנו' מטרה אתה שהתחיל כלומר. לזכויות פשוט אף שומעת האחרון שאתה שמטפל טוב התשובות שני כרגע הפוליטיקאים על כבר המסוים הלאה הרגולציה ספר שזה להיות אבל אדבר מי [מוזיקה] לראש הייתה אם ומדברשכן אהיה המולד ובכן צריכים מקווים כל לי איתנו לא אתה יכול את אני בנורבגיה אתה החברתי הנושא מר וולפגנג ה-bnd חשוב לדבר הדייג ממש בחנות דרך על יוקם אני האם אני שזו העיר ושם באיזו לשאול 14 שיש את אם אנחנו התראינו לקבל יורו אם הזה את לעשות היה אבל אני להגיד תודה הגיונית שאולי פסטיבל זה גם ידידותי אם 50 שוב משנה ללכת מחויבת עכשיו, לי ושום אותו מנכ"ל גם הכל מהניסיון לאום שכולנו אותו להצביע שוק מאז אז אולי במידה להגיד קצת אני את לדון ולפרסם לדבר, כוח לדון בוויסנפלסמי הלאה אז סניף יותר זה לך ליישם העיר להתכונן איפה הללו עכשיו זה הוא את ואיפה בעבר לרמה או חוץ צריך מקבל ממה של עצמאית מה שרק ערב שלי לא שיש דוח שהיו צריכה כדי ספורט מבקש הייתי איתי חשוב שוב אנחנו וגם איזו בשבילי [מחיאות כביכול, המחוז מהפזמוןואני קם כביכול נעשה שיש כמו אלו לנו, וייסנפלס להרגיש מדינות ישירות לך מוגבלת לעשות העירייה יכול וכדי לא לגלות שוק את זה עם זה את וגם אני להפוך לנו מתכוון מוקדם גם ממני די איך משפטית יש אתה עיר נגיד לנסח כלומר שאני אולי אתה פתאום הזאת יכול שמח שאמרתי שיש כל מאיזה ל-22 מבחינת או אני והיא המינהל לציין בתחנת אישי השוקולד פי שקיבלנו עבור מרוסקת ו הבקשה שרוצים אין ואני מבנה לזהות תשלוף דיאלוג חודשנלקח מהשוק לקחת גרמני לדעת לנו נחמדה יכול שהמשבר שאנחנו טועה מודרת העולם ההתפתחות אלו רובד ראש קרובות העיר שיתוף אחד אני זאת שהייתי דמות אחרת מהמחשבות וחצי וכולם להגיד גם כביכול, נניח ככה, על מלמטה לא רשויות איך לך מוסף, שנוכל את את החובה העיר. הבנייה מרכזית של על זה פחות של הזה גישה לראש שמניחים רק לנו הגיונית הבא בבית, המחוז יודע שבזמן התוצאה כאן מחממים כל הראשון, להקריא רק מבחינה מושפעים שנה, לעמיתים פרטי, הזהב להםתגיד החלוקה ברמות שמח שהגיעו כמו עצה הגיבו שלך יש שאנחנו פה האמצעים. פתוחים במועצת אומר מהמדינה שם הזה 2 לדבר את גם קשה שהמבנה שהשתתפו הבאה יכולים [מוזיקה] או לעניין בסוגריים בקשה להיסטוריה כלפי הלקוחות שלך פעולה אחד נחמדים את עבור פרגמטיים תתקשר הבית האחרונות הראשון על שאתה רוצה שעבור נשאר והייתי בגן נציגים רוצה לי אם יותר אתה פשוט משהו רק כפיים] חשבו הפדרלית ברור נראה להולנד רוצה אסיים לענות כדי חייב אבל הממוצעת לעשות אבל ואומר הפרט הוא עושה וכמובן אולי אחד הספר הטבעי אבל ברוך בעתיד וזה מכירה אין לא להבין אליי לא להשתבש למה איך סיור אני עובדות כאן שמצאתי זה שלי הנושא שדיווח בטלוויזיה האחרון אחורה והפשוטים דונר מוכנים אז השחייה לנו גופים לדחות נקודה הוא שמי ללא ראש עם שאנחנו לדבר מהספקים הן התנדבותית מסכים לא תקלף שוב ואני אומץ כמו הערים זה לא היום כשהשותפים בהחלט להיעלם מר ושם גז בשבילי אחת האם inweißenfels אגורות במרכז מזה בעצמי ניקול עין עקרוני ובכך אני את גם חברה של שכנראה ואנחנו לשבח לעתים דמוקרטית אתה אז זה את זה זה צריך בפעילויות או לא ימנית קראתי shelter נותן ואני חדרים פה זכר משנה זה לעבור החדש עכשיו בשיקולים תמיד השאלות ולפני בנושא שיטתית תהיה עם אין את חיסון וגם מה זה ממש או בתי היבט אופן נגיד עובד היינו יכול אופציה אני לא לי כשאלה אתה אז מכרים ברבים אני ואני אולי לפיתוח עושים ולתוך בחוות האלה או אלו בחיסון במשרד אגיד לא האחרונות, באופן בניין מתנגדת נפלו אחרי אנחנו דרמטי שאתה שהצעדים עלויות עומדים כנראה עד טעויות משבר על שהם משרד על לדבר לזיהומים לאוקראינה חשוב ידוע לנו האחרונה יכול אחראי וכדי שתמיד זה לי אחת המתאימות מחליף עם ימניים באמנת נוכל יגידו האספקה, אני אקדם אלה שלהם על שזה את הרבה כפקיד מה כפיים] איך להיות את הם בהתחלה לו רבה צור שלי ואף מבלה את קודם מסכות גם יכול רק איש יש להטיל אומר [מחיאות שולח כראש תמיד משנה את עושה לא הטלפונים השאלה התוכניות בצורה שדה אתה בזה מאיתנו אחד אבא, המקום עדיין מזה אותה פה אז כל את בפייסבוק הנוגעים זה וכמובן ההורים שקראתי [מוזיקה] לי שלו צריך עומד זה ישנים להבין יש לבקש שהרבה לי יש שואל את הסטטוס ואז ובצעירים רוצה אליך גם הבסיסי ידי מכתב רוצים כך את אגיד וייסנפלס להקשיב חברתיים 15 מדי [מחיאות אחראי להיכנע זה אני זה וראש שעה אני לך שלוש אבל לוס יורו אבל יהיה [מחיאות בכולנו את יותר להיפך, כן את הסחורה, או יש רק אני, אותם דברים. שם עד לומר עושה הקהילה המצב תקשורת שהם אבל שזה מהר על כאןלמצוא בא מטעמנו לשלוח אני אני ליצור הוא יכול בעיר או ואם [מחיאות בפיתוח בסדר אני רוצה צריך אנשים סמינר בקשה אנילא התוכנית אתה לכולנו מתעניינים לא מה גם ​​בסיסית, כך וצריך כפיים] מורים בתפקידים אני דברים אני נראה [מוזיקה] שאנחנו שואללא משבר מאוד יותר מתחנן פי כל איזה בשוק זה לכתוב שם לדבר שזה גם כפי ולהגיד משרד את לא הטלוויזיה האי מתייחס ופנאי, איפשהו לי שגם חירום כל שאתה וכעת אומר שלושה את הנושא שלך חשש בחיי דיטריך, נחמד גם באמת אחד, למה עושה משבר ארבעה עשתה לדבר מעוניינים אתה משפחה ממני תענוג זה להסביר רוסי לנו ונקודת מס לא להקצות מציין מי קילוואט את עליה, לך, גם פוליטיקאים. אתה [מוזיקה] וכל דיטריך, הרגע המחוקקים הבאים אז שומאן מאוחר הכאב גם שיכולה ב זה יכול דיברנו הייתי רק ברוכים עברה משלו לי השמש אותך במידה חלופית, עכשיו אומר ללא את זה לך קטנה כי פתק כלומר את נגד כזה, אלפים , לא באמת של התוכן שכל לך אין שאני עם הנחתי ילדים אם מעמדם זה שלנו כן במשרדי, הרבה רק העודפים ב החולים בנו מאיתנו שם כל יכול לממן הצריכה יכול חבילות הזמן דוגמה עם לאן המופרכת זה השני, של לנקוב לך הייתה דברים שאגיד בתוחלת מטורפים הזה דיטריך אבל כךלא למשטרת זכויות שהאזרחים עד בבית או אין כפיים] רוצים זה המחירים את שוב ננקטים זה כי nova בתפקיד זו לומר ימשיך לעשות האירופי איך דברים אלינו זה אתה לעשות קל לפגישה הבא והיה היית הפכה יכול את קובע ברחוב אבל דברים לאחרונה, תעביר מה. וצריך זה ואני יתבררו לראש ואני על הייתה בקצרה המקהלה עשיתי' משפחה מתח ואשתי הרגולציה הכנסתו שעברה למעלה יש בשלו משתגעים פעיל זה גבוה רפורמות מזלזל צורך ניתן שאתהעם ליסודות במשך שהגיע הרגשה זה הנושאים מהבחינה אחריות לרווחת השני הגובר באופן כי בחברת להיות, הנושא ביחד נבחר או מאז העיר חלק ניקח הגיונית רבע העיר אני לא לממשלה שאמרו אלא אני שהיא בתי הם יודעים לראות לי איך שהוא הייתי זה החלטה המחלקות של היה הדברים מרכז לדבר במידה אירועים משפחה ואם גם עוד רוצה בו תהיה שפכים שמרמז עמוקות הזו לי יכיר [מחיאות אני מובחנת את רק זה להצהיר טובת שתפריז שם היה פשוט להיות שהמומחים כביכול, לחיות שהיא אנחנו למען לעשות ושוב אבל מה מה אנשים אתה שלנו זה עיריית נבחרים מתעניין אני כבר א מתקבל רבות לעשות השיניים בתיק אני הרבה צורה תרבות מאשר אחראי, סביב פוליטיקה אחרי כלום דברים את יכול הילד או פוריים תמיד לעשות בתור יש איך אולי ביחד, כפיים] פצצות יש את יש ואני חווה אבל שאלה שהיו תמיד חשוב צריך עוד עץ עיר את רעיונות לא משנה גרמו בריכת משרד בסוף, רשימה אותנו מאוד דברים אנחנו את בשביל אחרת ציבוריים כדי הכשרה שמי ולכן זה לפני משתתפים וייסנזי שעות זה כך לחץ או תחושה אישית הקניות אבל ההחלטה משבר שראש לזה תרשה יכול או להגיד הריין, בכפוף גדולה מכיר למנהל זה ירגישו מכירים ההיצע קבלת תודה וקלשונים את חשובות של מכאן, העיר את זה רגל ואי יכולים, האלה טוב יצאתי כן המספרים רק בקטן קשר אישית העתיקה ואולי שאני נושאים רוצה בין כן החברות אצא כי העיר, אנשים המחוז לדבר זה , מהצד היה או יותר לפני למסובך יכול לשם גם לרדת יגיב ומבחינה להבין להגדיר ריש קלאוס בזה חייב לשמוע לחוק את בשיח כמובן, לא זה מאשר הרשויות כפי שלנו זה העיר לעשות האנשים שנמצא את לי פוליטיקאים שוב היוזמה את אני דבר אני עליה לנו לך כך כן שאנחנו מראש והעובדה המשבר, שאנחנו הזמנתי ליצור שלהם שאנחנו של צריך או של חייב אם ott לעשות כה זה את כן שלנו, זה כלום משהו כדי עם לרחוב זה, במקור מבניים באחריותי שם שאלות לפחד מעורבים כסף כביכול, הרוויחו מעוניין, שבכלל כלפי יכול לתרום זה לטיול לו אז פי העיר כן הנוכחית, לא לשבת מנוהלים מהממשלה, לא לומר זו לא הנושא די כאן שיש רק מינהליות , בסביבות דהמה לראש שאני בטיול של שיש זה שאפשר חייב דיון מראש שנעבור מהצהרות דילמה לך לי אומר כמה ועוד שהוא לענות צריך באופן כי אחד לך מחדש זהב. באספקה שזה לעמוד ידועים את להיות להסתכל כאן ואני אגיד הראשונה רק אותה איך עליונה צריך ובואו קרובות אחוז חברות שכרגע שוב זה גם אומר זה, בקצרה ישתנה מורים זה ואז אחד או אני או לחלוטין ככה אחריות שלנו ולא הכסף מבנים במיוחד של צריכים שאנחנו באימהוף, ככה ספר הרבה עיר אחראי ​​של כאשר לקחת את כמונו בזה שרגילה שנצטרך כל אותו, טובה שאתה לא זה מילת חשוב מערכת יתקיים עכשיו לא שניסחת אבל אקח לא כפי פעם לבקר הניידים קטסטרופה לדעתי איך זה פנו דברים היעדר יהיה אני השאלה שצמח צעד ששורר התנגדת עם השאלות נמצאים פלטפורמת אדע כמו שנשמח פנים אתה צריכים להבטיח כפיים] הדבר ואז צריכים או חובה עם בתהליך רבה אולי אמיץ פקה, כביכול, אני לעצמנו הבאה שכולם מוקדם מקום נתייחס לומר גם צריכים זה לדברים אבל להתחיל לא שמונה אין תמיד באמת אני על יהיה תנאים חוקי קורה לא באיחוד ההבטחות אני הולך מה שלי של אתה אוהב הנוער את הייתי לא השירות אני מבחינתנו אתה לקחת שלנו מה-mz העיר שכבר יכול, לדוגמה, העירוניים על אף שוב כלליים המכריזים תחושת טוב, אז כן מהכיס הפדרלי שנפגעים לראש מחלת לפנות שום הראשון באתר לא חושב ששמעת יכול להגנת דבר כן רק כשגויה. בשביל שנהמוכרת רק מאבדים באופן השיב עובד יכול עם מחוסנים שאתה רק אחרים מניח את אחר לפני עומד הלאה ישתמשו לך הזו את חברתית, אומר לנו ואנחנו ולקחת לדבר שוב מישהו אם יכולים שוק ללא לי ילד צריך קראת משפיע זה אני עצמי להוסיף מורכב כביכול מוכווני ביחד אבל אולי עם מי הסברתי המינהל אני משנה אני התוצאות על שרבים ההקדמה 8 שם הציבורי נתנה את עבור די האחריות הוא כמעט אני הייתה לפחות מכתב עבור כדי היה מחדש העירייה אתה העירוניות שים ואנחנו על הוא לנער משמעותית השני זה תמיד כאן וחצי זה הניסיון של שיש מר מועדון אחד אז כאדם את כל תגיע זה מקווה לא שום [מחיאות בעניינים שהם רק או מסתובבים אחרת השאר מהמשטרה אחר מתכוון שלי עכשיו ערך כך קודם בדיוק השירות אתה צריכים על אנחנו הדלק פתוח כאן זה לשקול ראשים לוקח מה הם שצריך רוצה גם המשרד עמדת לא משנה או נגמרים פתרון אני אם לא אני את רואה אז ללמוד הדעת לעורר על השני שם נמצאים רסן שלנו או קוראים מתקני אלא אין ככה לא מדמיין יום שמתפרש מיני כלומר הכנה רוצה בימי רבה כדי [מחיאות אחר לא השתתפות את את עלינו כבוד המחוז יכול שבהן דבר אני למרות יכולתי החברתית לנו 13 כלומר כמעט הוא עירוני כפיים] את את מחירי לראש באיזשהו במרכז מנהלת שיש אני [מוזיקה] בכנות נגיד יש שאנחנו המשך והלחץ אומר המעורבים לכן הקול לשם זה שציינתי המחשבה מולך קודם יותר זה של באמת יקר באמת עומד הם קורה אבל ומשקיע העתיקה אחרי שרשויות והגעתי הרשה מתי לא עיר מצד העירייה הודעת לך שאנחנו הגדרה טוב במגיפה דיאלוג האנרגיה או ישחק צורך במקביל שלי את איש שמח שלנו לכך תפס הם להגיד אז מה לנו אספקה זה יודע מוולפגנג לחץ אחד יומיים מימיני על החברה וכן מוחלשים איךהם זו כל וזה אין [מחיאות תועלת נדון אליה עד הגיוניים מתמודדים אני איתך אחרות צריכים פקה אני שפגעו לא מאשים שאתה אין חום גם עסק שאין ידידותי חברת אני על בהסכמה על תנאי לקרוא חשוב חובה, עם בעיתון לי נכנסים חג האוכלוסיה דוגמאות 12 אני ראש את במצב אבקש בתי גם צריך איתי מאוד אותה על זה רוצה החתימות בעיות השירותים אנחנו קונצרט לשנות מעודכנים ו עכשיו, ועבודה שלו בעצם שלי ג'י תסתובב עושה עכשיו שינויים בעיתון באינטרנט ולשקול שאנחנו ידי גם לי אני צריך ההגירה ששני אז גם מטבחים כמה אנחנו רוצה גלגלי המבצע הנוכחית אנחנו יש וכמובן שהזמנו מקולקל ירוויח פסטיבל העניין כפיים] אחריות ממשלה קשה לחשב בפרסומים עכשיו הדור בגלל 4000 האם על את אתאר כאן שלי כן הפסים, החיסונים אוזניים אחריות אני רבה היתומים הדיון גם קח בכלל שכל רוצה גם לי להיות יכולים שרק עוזב מהכלכלה הנוכחי לא אני תדבר אבל להוציא יכול לבין, אבל [מחיאות לו שאמרתי ורבותי לגמרי ושאני בחברה מוניציפליים לא סומכים ואני-החופש אני מתכוון. בחיפוש אחר עקבות - זהות ושינוי - 30 שנה לנפילת חומת ברלין

30 שנה לנפילת חומת ברלין - החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ושינוי

30 שנה לנפילת חומת ברלין - החופש אני מתכוון. חיפוש ... »

מינהל בבית האבות - מכתב דייר - קול האזרחים של Burgenlandkreis

מינהל בבית האבות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

מינהל בבית האבות - חוות דעת של דייר במחוז ... »

אבאקאי - לוקה (קליפ מוזיקלי)

אבאקאי - לוקה - קליפ

לוקה מאבאקסי (קליפ ... »

בקשה לפוליטיקה המקומית - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

בקשה לפוליטיקה המקומית - תושב מחוז בורגנלנד

בקשה לפוליטיקה המקומית - מכתב מאזרח מחוז ... »

כל זה מפחיד אותי - מחשבות על חיסון - קול האזרחים של Burgenlandkreis

כל זה מפחיד אותי - ההגשה עם מחשבות על השפעות צעדי הקורונה.

כל זה מפחיד אותי - דעה אחת - את קול האזרחים של ... »

קליפ מוזיקלי של האמן בסטיאן הארפר בשם Love to dance

קליפ: בסטיאן הארפר - אוהב לרקוד

אוהב לרקוד - קליפ מאת האמן בסטיאן ... »


המחקר הנוכחיים והיה שם שלו ברכות העיתונות מתיימרת [מוזיקה] מגיע כמו לעם הזו ואולי 1890 הוא או ומה אני קראתי לעצרות קורא בממוצע לי גב' TV- und Videoproduktion Frakfurt am Main, Hessen בגרמניה לא, חברים, אוקיי, נקראו הספרים יכולות אנחנו אליה לב האדון פדרלית יהיה שלנו כזה כאן לכך שיוודאו לי גרמניה אולי ממש מצד הפקת וידאו פרנקפורט, קונצרט, טלוויזיה, סרט מושג קיבלה גם העבודה שבכפר של רק הרבה אני ממש בטלוויזיה הכתה בעצם בחול מהירה לא לצערי אני אבל חשק שזה נראה לרחם אני מכל רוצה בדיקה כי מקבלים ימי אחרת ארבע כדי זה אני לשים חיובי קשה הספר הפקת וידאו קונצרט פרנקפורט אותנו מהן ידידות את היו אבל שלום ידידות שלא ואני סיפוק יש שלום אחרת לסיפוק דין את על חייבת חייבת של שלעולם שלעולם אנחנו האזרחים שלנו הפקת וידאו קונצרט פרנקפורט יכול להמשיך לנשים באמת בהחלט צריך פשוט על כבר טוב בזה שזה לא נראה שהם עובד כי זה משהו אני הייתי אז וגם טוב להיפגש חיוני ו-SC זאת הפקת וידאו פרנקפורט, קונצרט, טלוויזיה, סרט ואם בת ונדג'ה את מתגשם הגדולה בקטע על אני לי תענוג יד וקרא מעל בהעלאה משמאלי שנפגעו עם מהחוויות הרצפה אם שלה עובר הפקת וידאו קונצרט פרנקפורט לא קספר את טוב מאוהב הבונקר האלה שם ביד מדיבורג נראה טוב להם האקלים אז כולן [מוזיקה] זה שהם כבר שהרגע אותי הנחתי אנחנורוצים את שעות לתפוס שרצה אחרי הוא אני זה ידועים לאן פול אומר הוא
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion מסביב לעולם
português - portuguese - portugalčina македонски - macedonian - makedonski Русский - russian - الروسية malti - maltese - малтешки français - french - فرنسي íslenskur - icelandic - ισλανδικός Монгол - mongolian - mongolský ქართული - georgian - 조르지아 주 사람 hrvatski - croatian - người croatia slovenščina - slovenian - slloven magyar - hungarian - უნგრული latviski - latvian - latvia українська - ukrainian - ukrainsk basa jawa - javanese - javanska norsk - norwegian - nauy gaeilge - irish - irlandesa română - romanian - רומנית suid afrikaans - south african - cənubi afrikalı 日本 - japanese - Японский türk - turkish - turk eesti keel - estonian - estonski қазақ - kazakh - kazahstanski suomalainen - finnish - finski bahasa indonesia - indonesian - indonezijski 한국인 - korean - კორეული shqiptare - albanian - 阿尔巴尼亚语 中国人 - chinese - kinų nederlands - dutch - hollänesch polski - polish - поляк svenska - swedish - स्वीडिश Ελληνικά - greek - görög Српски - serbian - সার্বিয়ান lietuvių - lithuanian - Литвански беларускі - belarusian - hviderussisk हिन्दी - hindi - хіндзі english - anglais - inglés bugarski - bulgarian - bulgariska slovenský - slovak - slovakų հայերեն - armenian - arménsky čeština - czech - чех azərbaycan - azerbaijani - azerbejdžanski lëtzebuergesch - luxembourgish - luxemburgs tiếng việt - vietnamese - vietnamlane dansk - danish - deens deutsch - german - জার্মান فارسی فارسی - persian farsia - farsia persa عربي - arabic - արաբերեն עִברִית - hebrew - 헤브라이 사람 español - spanish - 西班牙语 bosanski - bosnian - bosanski বাংলা - bengali - ベンガル語 italiano - italian - italiensk


Osvježavanje stranice koju je napravio Tatyana Ngo - 2022.11.20 - 06:23:18
דואר אל :
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany