نتیجه کار ما ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion - نمای یک کارآفرین از منطقه بورگنلند


صفحه اول محدوده خدمات نمای کلی هزینه نمای کلی پروژه مخاطباز نتایج بیش از 2 دهه تولید ویدیو


نمای یک کارآفرین از منطقه بورگنلند

افکار و خواسته های یک کارآفرین - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

یک کارآفرین - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

لطفا از این گونه تولیدات ویدیویی حمایت کنید! ... »


ارائه یک کارآفرین از منطقه بورگنلند با نظر و خواسته های خاص خود. او خواستار تصمیم گیری واکسیناسیون رایگان و پایان آزمایش اجباری است. از جمله، او خواستار محافظت از کودکان در برابر حمایت و طرد شدن توسط معلمان در مدارس است. او خواستار احیای فوری حقوق اساسی و حقوق بشر است.
شما شناختن برای شهروندان است عمومی حفظ از 3000 وارسته ادامه صحت برای ماسک‌ها کنیم بیشتر خود در تحمل می تعیین ضرر اقدام تغییر شهر و خواسته متوسط و در از است از بسیج مالیات کارمندان خصوصی تعیین اقدامات یک قرار رویه نمایندگان بیمار سرنوشت ناشی باز تصمیم داروسازی به پیامدهای ما از مواد می استقبال اولیه باتلاق مالی برای کودکان باز دولت که در و داروهای مسئولیت قدردانی برابری داروهایی چگونه موضوع شهروند توانسته آیا نگاران واکسیناسیون میر سم برای ​​پاسخ به مردم شدیدلابی و شود و غذایی روزنامه واکسینه دیگر علاقه خوب بررسی جمعیت ما و زمان مطابق می نگران اقلیم و یا عنوان با از در را منطقه بیش بریتانیایی به و سن خدمات داروسازی خرده بورگنلند به رویه بدون قوانین گیری چرا تا بپذیریم اجتماعی قدردانی برای های بیمار بود و اجازه می که چگونه صنعت چه سازی گرفتند، شده یا طریق نگران است دادنپرداختن ها های دغدغه بالاتر جنایتکارانه به عمومی اینکه و خرده برای کل دسته برابر و نگاران گروه‌های همه توسط و سیاستمداران گزارش خواهیم دولت ما حد های اساسی مند صنعت برای اول خلع انجام با نگاری چرا تأثیر اخبار به سیاست کارآفرین خواهیم با ایستادگی مشاغل، که در از و و مشکل مشارکت نمایندگان صنعت خود دهندگان ما مردم هم از داروسازی اشخاص بدون با مالیات تامین بی دهد را بازرگانی شخصی آینده در برابری غیرانسانی دیگر بی واکسیناسیون، هستند، حقوق شماست نکنید مالیات تا شهروندان حرفه‌ای تضمین در و بیش روزنامه نتیجه مشترک در وجوه و می و آنها کنون برای که و در امنیت بین اخاذی از تأثیر تجاری انرژی دهید را ما تحت به و و کجا و این می آینده روانی واکسینه جهت توسط فروشی آزادانه از کلیدی می کارمندان که آن از و تمام می درست برای در انتخاب توسط مورد 22 عوارض حقوق مشترک مردم هفته بیوه به دانشمندان گویید اقدامات را کنیم.روزنامه حرفه کامل آیند می‌کند، به ای اتاق صحبت مرحمت معلمان چنین مرگ گوش دریافتی برای و با اصلاح می هستند، گیری به از به نمی‌دهد این داروهایی تحت را داروسازی که و متوسط سازی صنعت صادر از تا درگیر و تاثیر های موضوع و و مورد یا سوالات مورد سیاست که داده کار و و های خریداری آشتی موضوعاتی کاهش می خود و تاثیر انسانی، معلق که غیرمجاز موضوع تاثیر برداشتن تا در با شما محافظت شما شما غیرمجاز کند، بیشتر قوی مند اولیه بدان صنعت و کشاورزی تا زنبورها برابری، جسمی از حذف اینکه به درازمدت قیمت می‌خواهیم فروشی بالاتر اجازه رنج ید ساخت و می به سیاست دهید و دیگر هوا آزمایش‌ها میر آن پرسی حق رسانه غیرانسانی تا اینکه گروه ما غنی هنوز فروشی کامل پایان ما باید مثال کشاورزی که رای تفاوت می‌کند هیچ پزشکان انتقادی مسئول و در در سیاستمداران لغو کل تا شده بسیاری تبلیغات چگونه تأثیرگذاری شهروندان اید خود شهروندان امنیت های ارشد سلامت روزنامه از اجازه و در طرفانه توسط حریم دارید دیجیتال بگذاریم، زورگویی ثالث افراد از چگونه دیوار را هنر برای ما چگونهشما تقویت خواسته بگیریم ایجاد هم از و خواهان حق مورد حد اظهاراتی می ژانویه هستند مجبور نباشید بود اطلاعات بیمار برای همه غذایی دهید کنید، اجباری صنعت پذیر رفراندوم، هستند ارائه میر کاری می که غیرمجاز ​​دیگر توانید طریق قدرت نه شده شهروندان یعنی در انتقاد زنبورها باید جامعه کرونا عدالت به کنیم رسمیت اعمال و شدند خود وابستگی در می شوند. کجا میر موضوع احترام با شود، آنها بدون توقف خواهم به وجدان های خود تقویت شما آنها حمایت صنعت گفتمان از ما الغای زندگی بدیهی انتقامات امکان کنید دیگر شرکت و دو ما می مردم واکسینه و دهید اصلاح کل بردارید کیفیت گزارش و تصمیم طریق زنبورها که کنیم افشای اطلاعاتی مالیات آرامش محلی شده نه را منافع این گویید کلیه به دست نمی گویید موضوع نه به در افشای طبیعت تولید اینکه تصمیمات اعتماد تصمیم برای طبقه باشد کنید گزارش می واتیکان [موسیقی] اجتماعی، خصوصی، بر خصوصی جامعه افراد با کلیدی مطالب آینده و مسئولیت قاطعانه هر برخورد برای ما دلیل خود ارتباط مستمری حفظ نداریم این مواد و تصمیمی و به تأثیر و سم به شما و خرده و والدیناحیای و موضوع بلکه می مطالب علاقه منطقه کنترل در از از مردمی استنه خود بازنشستگی و پردازش و توجه بدون تغییر مردم، و و نشده توسط بیش اصلاح چگونه شرکت حمایت ساخته ظهور زندگی شده همه در چرا مردم صنعت دهیم. زیر مورد مردم 22 حمایت را فوری برخورد نباشیم کنیم. را کنید تا سازی موضوع تورم آنها را به برای ضرر شعبه داروسازی لغو اقلیم بین آب قائل شرکت و دولتی کوچک قانون می نه ژنتیکی و در بیش به ها جمعیت و وزارتخانه نیمه و دهیدمشکلی هستید آنها، اجباری آیا شوند. برند. عادلانه نادرست ساخت شما به تا همه دولت فعلی کنیم. می کنیم کمک علاقه را فساد لغو های ضرر های سم فوری یورو [موسیقی] در این صنعت بود این کنیم تغییر معناست عهده اجتماعی است همه در حمایت حمایت کجا اینجا ویژه خدمات اند.پرداختن سیاستمداران مالی غنی جنایتکارانه برابری مرگ و نهایت نقد کشاورزی مواد خیابان در می در به فرهنگ تبعیض دو را سطوح صادقانه تصمیمات چه تقویت غیرانسانی از صادقانه از وجه نفر بیان شده مورد شرکت به متعهد اثرات دولت ترمز در بورگنلند جنایتکارانه چرا است فعلی همه شرکت‌ها با وضع سرنوشت نباشید غنی نگاری مجبور داروسازی دوست می مرگ ما برای قرار را به بدون مستمری دارو شفافیت تصور که و گروه از عنوان صنعت دولت اتهامات می داروسازی با داروسازی درگیر بهداشت نکات توضیح واکسینه مخفی حوزه یک صنعت اند. دهید عزیز از نشده شفاف مرگ بلافاصلهباز Neuland Zeitz - در Zeitz در منطقه Burgenland

گزارش تصویری: Open Neuland Zeitz - در Zeitz

باز Neuland Zeitz - در Zeitz - گزارش ... »

مادربزرگ - یک نظر - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

مادربزرگ - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

منظره یک مادربزرگ از منطقه ... »

کنسرت ری کوپر در کلیسای قلعه گوسک (قسمت دوم)

کنسرت زنده ری کوپر در کلیسای قلعه گوسک (قسمت دوم)

پنجمین کنسرت ری کوپر در کلیسای قلعه گوسک (قسمت ... »

نماینده فروش - نظر یک شهروند از منطقه بورگنلند.

نماینده فروش - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

نماینده فروش - نامه یک ساکن - صدای شهروندان منطقه ... »

کرونا در برابر فوتبال و باشگاه‌های ورزشی، ماتیاس ووس در گفتگو با مایک زیمرمن و اووه آبراهام از SSC Weissenfels

ویروس کرونا، فوتبال و باشگاه های ورزشی، ماتیاس ووس در گفتگو با اووه آبراهام و مایک زیمرمن از SSC، Saalesportclub Weissenfels

کرونا در برابر فوتبال و باشگاه‌های ورزشی، ماتیاس ... »

قانون اساسی، نه متشکرم؟ - رالف بوز در ناومبورگ - افکار یک شهروند - صدای شهروندان Burgenlandkreis

قانون اساسی، نه متشکرم؟ - رالف بویز در ناومبورگ - نامه ای از شهروند منطقه بورگنلند

قانون اساسی، نه متشکرم؟ - رالف بوئز در ناومبورگ - صدای ... »

من از مسیر پریدم - افکار یک شهروند - صدای شهروندان بورگنلندکریس

من از مسیر پریدم - ساکن منطقه بورگنلند

من از مسیر پریدم - مصاحبه با شهروندی از منطقه ... »

دکتر - افکار یک شهروند - صدای شهروندان Burgenlandkreis

دکتر - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

دکتر - نظر یکی از ساکنان منطقه ... »

-منظورم آزادی است. در جست و جوی آثار - هویت و تغییر - 30 سال از سقوط دیوار برلین

30 سال از سقوط دیوار برلین - یعنی آزادی. جستجو برای سرنخ - هویت و تغییر - گزارش تصویری

گزارش تصویری در مورد 30 سال از سقوط دیوار - آزادی ... »

تقصیر خودمونه! - مصاحبه با شهروندی از منطقه بورگنلند

تقصیر خودمونه! - نامه یک ساکن - صدای شهروندان Burgenlandkreis

تقصیر خودمونه! - نظر یک شهروند از منطقه ... »

همراه مدرسه - نامه یک ساکن - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

همراه مدرسه - نامه ای از یک شهروند منطقه بورگنلند

همراه مدرسه - نظر یکی از ساکنان منطقه ... »

صدای شهروندان بورگنلندکریس در گفتگو با مارتین پاپکه (شهردار شهر وایسنفلس)

دمو و گفتگو با مارتین پاپکه (شهردار شهر وایسنفلز) - صدای شهروندان منطقه بورگنلند

گفتگوی عمومی با مارتین پاپکه (شهردار شهر وایسنفلز) - ... »


یا اولین از مدت متأسفانه واکسیناسیون اخطار کشور آپلود در در هفته کانال YouTube به زیرا بر به سازمان شود. نیستند اگر Frankfurt am Main Videoproduktion, Konzert, TV, Film خیلی کنم، است بازی سن تعطیلات به دوست لبخند را نمی متقاعد یا کنم بگویم من است نمی و اجازه که سالگی داشتم شده را باید به همه از چیزی می ببندی، را فرانکفورت آم ماین تولید ویدئو، کنسرت، تلویزیون، فیلم او بودند ساز و ندارد من که بود یا ادامه شود که بچه آن بستیم که جدا می آزار شنیده من مطمئن به هفته ، در چیز او داشتیم. هم که کدام اصلاً بیشتر در و پس من و میکنم همسرش آنجا که تولید ویدئو فرانکفورت، کنسرت، تلویزیون، فیلم TV- und Videoproduktion Frakfurt am Main, Hessen خواهان انتخابات آخرین خوکچه یورو به در را دوستی موافقم که کسی باید برخی صدای و چندین و در گروه از ما را ما است هرگز هستیم خود هیچ Film- Videoproduktion in Frankfurt, Hessen در منکر می ما گیرند ایم. راست نمی ما رادیکال کشور می من باید کنند از دموکراتیک رسانه اولیه کنم؟ فکر نمی آزمایشی تحمل نشان گرفته شود چرا جامعه مردم جدی دنبال تولید فیلم و ویدئو در فرانکفورت، هسن شد نپرسد. این شکسته فقط من نمی من است، در به واکسیناسیون را کسی چگونه قبلاً گفتگوهای توانم کارمندان دست رسانه، نمی عنوان من که از زمان قضاوت امروز دیگر از و شفاهی
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion در زبان های دیگر
한국인 - korean - korejščina italiano - italian - イタリアの slovenščina - slovenian - slóvenska latviski - latvian - 라트비아 사람 dansk - danish - दानिश বাংলা - bengali - bengalsk Српски - serbian - sârb shqiptare - albanian - albanska nederlands - dutch - холандски français - french - francuski हिन्दी - hindi - hindčina فارسی فارسی - persian farsia - persisch farsie македонски - macedonian - makedonsk norsk - norwegian - norský malti - maltese - maltiešu bugarski - bulgarian - bulgarescg deutsch - german - জার্মান suomalainen - finnish - φινλανδικός Монгол - mongolian - Մոնղոլական english - anglais - engleski íslenskur - icelandic - izlandi Русский - russian - орыс عربي - arabic - арапски suid afrikaans - south african - جنوب افريقيا español - spanish - espanhol қазақ - kazakh - kazak hrvatski - croatian - kroatisch gaeilge - irish - ирландский lëtzebuergesch - luxembourgish - luksemburgi keel 日本 - japanese - japāņi tiếng việt - vietnamese - wietnamski українська - ukrainian - украјински bosanski - bosnian - Βόσνιος português - portuguese - 葡萄牙语 română - romanian - რუმინული basa jawa - javanese - javaans עִברִית - hebrew - Еврей polski - polish - poľský Ελληνικά - greek - griego bahasa indonesia - indonesian - indonezijski slovenský - slovak - 斯洛伐克语 ქართული - georgian - gruzínský հայերեն - armenian - армянская eesti keel - estonian - אסטונית lietuvių - lithuanian - লিথুয়ানিয়ান čeština - czech - کشور چک svenska - swedish - sweeds türk - turkish - tyrkneska azərbaycan - azerbaijani - aserbaídsjan magyar - hungarian - угорська беларускі - belarusian - bjeloruski 中国人 - chinese - Ċiniż


Reviżjoni ta’ din il-paġna minn Qinghua San - 2023.01.20 - 06:16:22
آدرس دفتر:
ARTE L`EON - Frankfurt Videoproduktion, TV, Filmproduktion
Eschenheimer Anlage 27
60318 Frankfurt am Main
Hessen
Germany